شال و کلاه ، دستکش 

تلگرام تخفیف میخوای؟ یه نگاه به کانال تلگرام بنداز!